Preskočiť
 • Domov
 • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné informácie sú chránené!

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť. Osobné údaje našich zákazníkov a návštevníkov považujeme za prísne dôverné a nakladáme s nimi výhradne v súlade s platnou legislatívou.

Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne dlhú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.

Správca osobných údajov

Občianske združenie HasičskýŠport.sk, o.z., so sídlom Dvojkrížna 2, 82107 Bratislava – Vrakuňa, IČO: 51237563, DIČ: 2120704311.

Toto občianske združenie je prevádzkovateľom internetového obchodu hasicskysport.sk/obchod, prostredníctvom ktorého získava a následne spracúva Vaše osobné údaje.

Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Ak u nás objednávate tovar, spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • poštovú adresu
 • fakturačnú adresu (názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)
 • telefónne číslo

Ak u nás máte vytvorený zákaznícky účet, spracovávame:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • poštovú adresu
 • fakturačnú adresu (názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)
 • telefónne číslo
 • prihlasovacie heslo (nemáme prístup ku skutočnému heslu)

Ďalšie osobné údaje, ktoré spracovávame:

 • údaje z komunikácie

Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie

Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru, objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, alebo sociálnych sietí. Právnym základom je plnenie kúpnej zmluvy a splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, emailom, alebo inou formou, aby sme Vám oznámili aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie.

Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov

Údaje môžeme spracovávať aj na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

Spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy
 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • verejným orgánom (napr. polícia)

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách na Slovensku. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte sa vždy odhlásili z tohto konta.

Ďalej prosím majte na pamäti, že v prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Obdobie spracovania

Osobné údaje zákazníkov, ktorí u nás nakúpili, spracovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty. Následne tieto údaje uchovávame po dobu, počas ktorej sme ako správca povinný ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené našou spoločnosťou, sú v súlade so zákonom archivované.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať opravu, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese redakcia@hasicskysport.sk, prípadne na telefónnom čísle +421919020039.

Kontaktná adresa:
HasičskýŠport.sk, o.z.,
Dvojkrížna 2,
82107 Bratislava,
Slovensko.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 24. 5. 2018.